Sammanställd av: Winnie Lindkvist, juni 2000

Här får Du en liten ordlista som kan underlätta!

Algi = smärta, värk
Aorta = stora kroppspulsådern
Angiografi = röntgenundersökning av blodkärl
Antigen = ett ämne som framkallar motkroppar (antikroppar)
Antikropp = av antigen framkallade reaktionsprodukter
(äggviteämnen som cirkulerar i blodet och motverkar antigen)
Art = led
Arteriol = de minsta lederna
Arterit = inflammation i blodkärl
Artrit = inflammation i en led
Artär = blodåder med syrerikt blod från hjärtat
Auto = själv

Biopsi = provtagning på på en liten bit av ett organ

Cyto = blåsa eller cell
Cytoplasma = Cellmassa

Derma = Hud

EMG = (elektromyografi) en metod att mäta musklernas elektriska aktivitet
Enzym = ett äggviteämne som bildas i den levande cellen och som utan
att själv förändras på verka kemiska processer i andra substanser.
Eosin = ett rött färgämne
Eosinifilli = benägenhet att färgas röda av eosin
Erytem = hudrodnad med eller utan utslag
Erytrocyter = röda blodkroppar

Gammaglobulin = ett äggviteämne i blodet som är knutet till bildningen
av antikroppar.
Globulin = ett i vatten olösligt äggviteämne, viktig i blodets plasma
Granulocyt = (kornig cell) en sorts vita blodkroppar
Granulom = litet korn
Granulomatos = små korn/svulster i lymfkörtlarna

Immunoglobuliner = antikroppar mot globuliner
Intravenös = i en ven ex. ge läkemedel i en ven

Kapillärer = små blodkärl

Leukocyter = vita blodkroppar

Myos = muskel
Myosit = inflammation i muskel

Neutrofil = som inte färgas mer av basiskt än surt färgämne (eosin)
Nekros = vävnadssönderfall, vävnadsdöd

Perifer = befinner sig längst ut, avlägsen från mitten
Periferascirkulär atrofi = minskning av bindvävshinnan som stödjer musklerna
Plasma = vätskan som blodkropparna flyter i
Plasmaferes = en form av rening av blodet
Poly = fler eller många
Protein = äggviteämne
Pulsbehandling = intensivbehandling under kortare tid,
ofta medicinering intravenöst
Pulseless diease = pulslös sjukdom, man känner en svag puls
eller ingen puls alls.

Raynauds fenomen = spasm i blodkärl, ofta i fingrarnas
blodkärl, som ofta utlöses av kyla.
Reaktiv = som uppträder som en reaktion på något

Serum = blodvätska, om man tar bort fibrin från plasman får
man kvar serum.
SR = sänkningsreaktion, man mäter hur blodkropparna sjunker
Syndrom = en samling av symtom som uppträder tillsammans

Ven = blodåder med syrefattigt blod som går till hjärtat

Trombocyter = blodplättar